Privacyreglement – Huisartsenpraktijk de Vijver-Lunter – Scherpenzeel

Huisartsenpraktijk de Vijver

Huisartsen

Mw. M.H. Lunter & mw. A. Roemer.

Zelfstandige waarnemers mw. E.M. Grosfeld, mw. M.S. van Kamp en dhr M. Volman.

Wij zijn van 8-17 uur telefonisch bereikbaar voor afspraken, uitslagen, overleg en advies via telefoonnummer 033-2772179, waarbij u kunt kiezen voor een terugbel afspraak.

Bovendien kunt u in ons patiëntportaal 24 uur per dag snel, veilig en online zaken regelen, zoals herhaalrecepten aanvragen, vragen stellen en afspraken inplannen.

Spoedgevallen

Bij SPOED eisende hulpvragen overdag: via telefoonnummer 033-2772179 kiest u optie 1 en wordt DIRECT te woord gestaan.

SPOED eisende zorg in avond, nacht en weekend wordt verzorgd door Huisartsenpost Amersfoort na telefonische afspraak via 085 – 773 11 00 (gratis). Inwoners van Renswoude en Overberg kunnen Spoedpost Gelderse Vallei bellen via 0318 – 200 800.

Levensbedreigend? Bel 112!

Locatie

Onze praktijk is gevestigd in Eerstelijnscentrum Het Foort, Vijverlaan 4E te Scherpenzeel.

Het praktijkgebied waarin wij zorg verlenen bestaat uit postcode 3925, daar buiten altijd in overleg.

Privacyreglement

Binnen onze praktijk hechten wij veel waarde aan uw privacy. Onze medewerkers gaan zeer zorgvuldig om met uw medische gegevens en uw privacy wordt bij ons gewaarborgd door onder andere:

Medisch Beroepsgeheim

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst hebben we een beroepsgeheim. Wij moeten informatie, waarvan we in ons werk kennis nemen, vertrouwelijk behandelen. Dat betekent, dat we die informatie alleen mogen uitwisselen met andere zorgverleners bij wie u op dat moment in behandeling bent. Deze uitwisseling is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen. Voor het financieel afhandelen van de behandeling verstrekken wij beperkte gegevens aan uw zorgverzekeraar.

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

In alle andere gevallen moeten we toestemming aan u vragen om informatie uit het medisch dossier door te geven.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 AVG

Daarnaast is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet legt ons bepaalde verplichtingen op en geeft u een aantal rechten. Zo mogen we alleen gegevens verzamelen voor het doel waarvoor ze worden verstrekt. De gegevens die u verstrekt mogen door u ingezien worden, tenzij in strijd met het privacybelang van een ander.

U kunt de gegevens in sommige gevallen ook laten corrigeren, afschermen of laten vernietigen.

 Beveiliging van gegevens

Huisartsenpraktijk De Vijver heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om te waarborgen dat patiëntengegevens zorgvuldig worden behandeld:

  • Alle medewerkers die patiëntengegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntengegevens zijn gebonden aan geheimhouding.
  • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk. Hiertoe zijn computers alleen voor betrokkenen medewerkers toegankelijk middels hun persoonlijke inlogcode en zijn ruimtes waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

 Dossieroverdracht

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat de nieuwe huisarts op de hoogte is van de medische geschiedenis. Bij het uitschrijven uit onze praktijk wordt uw dossier, na uw toestemming, aan de nieuwe huisarts overgedragen. Dit wordt dan via een beveiligde website of per aangetekende post gedaan. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier

 Geluidsopname

Tegenwoordig wordt wel gesproken over het maken van een geluidsopname tijdens het spreekuur. Dit kan nuttig zijn, maar kent ook haken en ogen. Daarom rekenen wij erop dat u een eventuele geluidsopname vooraf met de huisarts bespreekt en alleen privé gebruikt. Omdat er met de opname medische gegevens buiten de praktijk belanden maken wij in dat geval een aantekening in uw medisch dossier.

 Privacy aan de balie

Mocht u aan de balie behoefte hebben aan meer privacy, dan kunt u dat aangeven. Er is een afgesloten ruimte beschikbaar waar we in alle rust uw vragen of opmerkingen kunnen bespreken.

 Contact

Wilt u gebruik maken van uw rechten, heeft u vragen of klachten over het bovenbeschreven informatie, dan kunt u dit bij de assistente kenbaar maken. We gaan hierover graag met u in gesprek.